Algemene Voorwaarden (v2023.1)

Op deze pagina kunt u de Algemene Voorwaarden van FinteliQ BV vinden. Dit is een digitale kopie van het PDF bestand welke te vinden op de pagina met alle juridische kennisgevingen van FinteliQ BV. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan opmaak of vormfouten.

 1. Definities
  1. Opdrachtnemer: besloten vennootschap FinteliQ B.V., gevestigd te Bodegraven, handelend onder handelsnamen waaronder te verstaan in elk geval FinteliQ, Administratiekantoor Terlouw, Aangifte Online, Webtilize, anders genoemd in het handelsregister van Nederland onder handelsnummer 80775381.
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer een opdracht heeft afgegeven tot het verrichten van Werkzaamheden of aan wie Opdrachtnemer een offerte daartoe heeft uitgebracht.
  3. Overeenkomst: elke afspraak of opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de offerte, opdracht of duurovereenkomst.
  4. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdracht of duurovereenkomst dan wel offerte.

 

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zicht verbindt en/of zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
  2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts gelding indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld een Overeenkomst, een (schriftelijke) aanvulling op een Overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging.
  3. In het geval deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, prevaleren de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.
  4. De Opdrachtgever met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder deze algemene voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere offertes van Opdrachtnemer en Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
  5. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
  6. Bepalingen in de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de Overeenkomst van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht.

 

 1. Totstandkoming overeenkomst
  1. Offertes verstrekt door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn vrijblijvend veertien dagen na datum van uitgifte geldig, tenzij anders gespecificeerd.
  2. In de offerte en Overeenkomst zijn genoemde tarieven exclusief btw en andere van rechtswege heffingen, tenzij anders gespecificeerd of overeengekomen.
  3. Een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, komt tot stand nadat de Overeenkomst schriftelijk is aanvaard door Opdrachtnemer, dan wel, bij gebreke daarvan, doordat Opdrachtnemer daadwerkelijk werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever uitvoert door bijvoorbeeld aanlevering van stukken of informatie.
  4. Indien Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Opdrachtnemer gerechtigd de gehanteerde tarieven op ieder moment te veranderen en/of bij te stellen.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst
  1. De Overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor Opdrachtnemer in. Elke Overeenkomst wordt door Opdrachtnemer naar beste kunnen en zorgvuldigheid die passend bij de expertise uit de Overeenkomst mag worden verwacht.
  2. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is de Opdrachtnemer gehouden aan de door overheid dan wel brancheorganisaties opgelegde (gedrags)regels. Informatie ter zake is te verkrijgen bij Opdrachtnemer.
  3. Opdrachtgever dient naar gelang van Opdrachtnemer informatie te verschaffen over datgene wat nodig is om (correcte) uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken conform het in artikel 4.2 genoemde.
  4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van haar gegevens bij uitvoering van de Overeenkomst. Ook gedurende de Overeenkomst is Opdrachtgever verantwoordelijk om bedrijfsgegevens, NAW gegevens en/of contactgegevens actueel te houden door wijzigingen schriftelijk te melden aan Opdrachtnemer.
  5. Opdrachtnemer zal de opdracht die haar wordt gegeven zorgvuldig en naar belangen van Opdrachtgever uitvoeren en streven naar een succesvol resultaat. Waar nodig zal Opdrachtnemer Opdrachtgever naar maatstaf informatie verschaffen over de voortgang van de Overeenkomst.
  6. Tests, prototypen, proefmodellen of verwachte opleveringen die door Opdrachtnemer worden verschaft dienen door Opdrachtgever gecontroleerd en schriftelijk goedgekeurd worden, tenzij anders is overeengekomen.
  7. Na voltooiing van de Overeenkomst heeft Opdrachtnemer geen bewaarplicht met betrekking tot gebruikte gegevens en materialen, tenzij het in artikel 4.2 genoemde noodzakelijk wordt geacht.

 

 1. Beëindiging
  1. Een duurovereenkomst voor Werkzaamheden kan zowel door Opdrachtgever als door Opdrachtnemer tegen het einde van de looptijd worden opgezegd met inachtneming van een minimale opzegtermijn van één kalendermaand.
  2. Wanneer de Overeenkomst bestaat uit het eenmalig uitvoeren van Werkzaamheden, kan deze Overeenkomst niet tussentijds worden opgezegd.
  3. Een duurovereenkomst voor Werkzaamheden wordt bij het uitblijven van een tijdige schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden.
  4. Bij opzegging van een duurovereenkomst voor Werkzaamheden zal de Opdrachtgever een beëindigingsformulier ter beschikking stellen. In het geval van een opzegging door Opdrachtgever kan de opzegging alleen in behandeling genomen worden bij een volledig (schriftelijk) ingevulde beëindigingformulier, retour gezonden aan Opdrachtnemer binnen veertien dagen nadat dit formulier door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever is verstrekt.
  5. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst in welke vorm dan ook direct beëindigt, staakt of ontbindt, is Opdrachtnemer gerechtigd het honorarium en eventuele gemaakte kosten die betrekking hebben op de Werkzaamheden in rekening te brengen en wordt een afkoopsom in rekening gebracht van tenminste zeventig procent van de het niet door Opdrachtnemer uitgevoerde van de Overeenkomst en honderd procent in het geval van een duurovereenkomst met opzegtermijn, waarbij Opdrachtnemer geen verplichting heeft tot prestatie.
  6. Indien Opdrachtnemer de Overeenkomst in welke vorm dan ook beëindigt, staakt of ontbindt, dient Opdrachtgever het honorarium en eventuele gemaakte kosten die betrekking hebben op Werkzaamheden te voldoen.
   1. Voor beëindiging van de Overeenkomst in welke vorm dan ook komen betalingsregelingen per direct te vervallen en openstaande bedragen zijn per direct opeisbaar.
    1. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever hebben het recht Overeenkomst onmiddellijk, volledig of gedeeltelijk, te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij. In geval van Opdrachtgever heeft Opdrachtnemer het recht het gebruiksrecht van intellectueel eigendom te beëindigen, tenzij anders overeengekomen of in strijd is met algemene voorwaarden.

 

 1. Inschakelen van derden
  1. Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer zal bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk van tevoren overleggen met Opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer opzet of grove schuld kan worden verweten.
  2. Als deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van of namens de Opdrachtgever willen beperken, gaat Opdrachtnemer ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij dezen dat alle haar gegeven opdrachten van de Opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

 

 1. Honorarium en bijkomende kosten
  1. Tenzij partijen ten aanzien van de vergoeding van de door Opdrachtnemer in opdracht van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden anders overeenkomen, is Opdrachtnemer gerechtigd om de Opdrachtgever voor de door haar verrichte werkzaamheden een honorarium vermeerderd met reiskosten, kantoorkosten, verschotten en btw in rekening te brengen.
  2. Het in een tijdvak verschuldigde honorarium wordt bepaald door het aantal aan de uitvoering van de opdracht bestede uren, in tijdseenheden afgerond op zes minuten, te vermenigvuldigen met het geldende uurtarief van Opdrachtnemer. Het geldende uurtarief wordt bij de Overeenkomst schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigd. De hoogte van dit uurtarief wordt jaarlijks met ingang van de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar opnieuw vastgesteld en bij de eerstvolgende declaratie aan Opdrachtgever medegedeeld.
  3. De kantoorkosten worden berekend als een percentage van het geldende uurtarief en strekken tot vergoeding van niet nader te specificeren kosten van bijvoorbeeld porto, communicatie, ondersteuning, et cetera. Het geldende percentage wordt op gelijke voet kenbaar gemaakt als het geldende uurtarief zoals genoemd in artikel 6.2.
  4. Verschotten betreffen de kosten van derden, et cetera.

 

 1. Betalingen en facturatie
  1. Betaling dient te geschieden in EURO, anderzijds via SEPA overschrijving of andere vorm van digitale transactie.
  2. Betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien dagen na factureerdatum, tenzij anders vermeld op de factuur, zonder enig beroep op korting, opschorting of verrekening.
  3. Na het verstrijken van de betalingstermijn, zoals genoemd in artikel 7.2, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opeisbare hoofdsom wordt in dat geval vanaf de vervaldag tot aan de dag van betaling vermeerderd met (1) de wettelijke rente ingeval de opdrachtgever een natuurlijke persoon is of (2) een contractuele rente van 1% per maand indien de opdrachtgever een niet-natuurlijke persoon is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Als de Opdrachtgever rechtens in verzuim komt te verkeren is Opdrachtnemer gerechtigd tot aansporing van de nakoming (artikel 6:92 BW) een boete van 15% van de openstaande hoofdsom in rekening te brengen; in dat geval wordt geen rente in rekening gebracht.
  4. Indien Opdrachtnemer genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande declaratie af te dwingen, dan is Opdrachtnemer eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan de Opdrachtgever door te berekenen.
  5. Door Opdrachtnemer ontvangen betalingen worden op de eerste plaats in mindering gebracht op achtereenvolgens de verschuldigde boete, kosten, rente en op de declaraties die het langste openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere declaratie.
   1. Totdat algehele betaling van de openstaande (voorschot)declaratie heeft plaatsgevonden, is Opdrachtnemer gerechtigd om haar prestatie op de schorten, daaronder tevens begrepen de werkzaamheden voor andere opdrachten van Opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft.
   2. Opdrachtnemer heeft het recht om alle bescheiden die zij vanwege de Opdrachtgever onder zich heeft, ook die met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.
   3. Indien Opdrachtnemer een Overeenkomst aangaat met twee of meer (rechts)personen, dan zijn deze (rechts)personen allen jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming van de overeenkomst.

 

 1. Overmacht
  1. In geval van overmacht is de Opdrachtnemer gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn.
  2. Onder “overmacht” aan de zijde van Opdrachtnemer wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid, waarmee Opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijze niet door de Opdrachtgever kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij Opdrachtnemer, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de Opdrachtgever, dan wel het ontbreken van medewerking door de Opdrachtgever, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken.

 

 1. Eigendomsrecht en intellectuele eigendom
  1. Tenzij anders overeengekomen behoort het onderzoeken naar bestaan van rechten, zoals merkrecht, octrooirecht, modelrecht, auteursrecht en portretrecht niet bij het uitvoeren van de opdracht. Hetzelfde geldt voor een onderzoek naar beschermingsvormen en beschermingsrechten van Opdrachtgever.
  2. Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om haar naam op Producten te vermelden of te verwijderen. Het is door Opdrachtgever niet toegestaan deze vermelding te verwijderen of aan te passen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
  3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot intellectueel eigendom die door de Opdrachtgever zijn verstrekt, sprekende over materialen of gegevens die noodzakelijk zijn bij het uitvoeren van de opdracht.
  4. Tenzij anders overeengekomen, komen uit de Overeenkomst voortkomende rechten in intellectuele eigendom toe aan Opdrachtnemer, hierbij sprekende over het auteursrecht, octrooirecht, modelrecht en portretrecht.

 

 1. Klachten
  1. Reclames dienen schriftelijk te geschieden binnen zeven dagen nadat Opdrachtgever het gebrek heeft doen ontdekken. Opdrachtgever dient daarbij uitdrukkelijk gelijke tijd schriftelijk aan te geven wat het gebrek is alsmede hoe, wanneer en door wie het gebrek is geconstateerd.
  2. Klachten over factuur of betaling dienen binnen veertien dagen na documentdatum schriftelijk te worden ingediend. Na het verstrijken van genoemde termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met ontvangen factuur of betaling.

 

 1. Aansprakelijkheid
  1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
   1. misverstanden, fouten of tekortkomen ten aan zien van de uitvoering van Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden na het handelen van de Opdrachtgever, zoals het niet tijdig aanleveren van gegevens of materialen;
   2. fouten of tekortkomingen in de gegevens of materialen van de Opdrachtgever;
   3. fouten of tekortkomingen in het ontwerp, tekst of andere gegevens, indien de Opdrachtgever in artikel 4.6 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel geen controle heeft uitgevoerd waartoe wel een gelegenheid was;
   4. gebreken in offertes van toeleveranciers voor prijsopgaven van toeleveranciers;
   5. fouten of tekortkomingen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derden;
   6. schade aan geleverde producten of goederen alsmede veroorzaakt door vervoer of gebruik van Opdrachtgever;
  2. Enige aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is steeds beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald (dekking tot 1.000.000 EURO) vermeerderd met het bedrag van een van toepassing zijnde eigen risico.
  3. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over mocht gaan of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het over de laatste zes maanden voor de aansprakelijkstelling door de cliënt verschuldigde honorarium.
  4. De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd Opdrachtnemer aan te spreken tot dit beperkte bedrag. Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemer of bestuurders van de Opdrachtnemer waarin bepaalde personen hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Dit derdenbeding is bedongen ten behoeve van genoemde personen, die te allen tijde een beroep op deze bepaling kunnen doen.
  5. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervalt na het verloop van één kalenderjaar vanaf het moment dat de Overeenkomst is voltooid of Opdrachtgever heeft zijn akkoord gegeven op voltooiing van de Overeenkomst tenzij dit binnen één kalenderjaar blijkt dat de aanspraak aan te leiden is jegens Opdrachtnemer.

 

 1. Geheimhouding
  1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
  2. Opdrachtnemer zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Opdrachtnemer, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Opdrachtnemer daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Opdrachtnemer zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

 

 1. Algemene bepalingen
  1. Opdrachtgever beschikt niet over het recht om de met Opdrachtnemer Overeenkomst over te dragen aan derden, anders dan bij overname van de gehele onderneming of anders aangegeven in Overeenkomst.
  2. Op elke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag.
  3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer dienen vertrouwelijk te handelen. Evenals derden die zich bij uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen zich aan dit lid moeten voldoen.

 

 1. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
  1. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Als geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Opdrachtgever in werking zodra hem deze wijzigingen kenbaar zijn geworden.