Algemene Voorwaarden (v2018.2)

Op deze pagina kunt u de Algemene Voorwaarden van Stecal VOF vinden. Dit is een digitale kopie van het PDF bestand welke te vinden op de pagina met alle juridische kennisgevingen van Stecal VOF. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan opmaak of vormfouten.

 1. Definities
  • Opdrachtnemer: Stecal VOF, gevestigd Wederikstraat 53, 2403CC te Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 66100690, handelend onder namen Administratiekantoor Terlouw, Webtilize Solutions of anders genoemd in het uitrekel van de Kamer van Koophandel.
  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Opdrachtnemer een offerte daartoe heeft uitgebracht.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever welke Opdrachtnemer de Dienst zal uitvoeren.
  • Dienst: de specifieke dienst die Opdrachtnemer met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.
  • Product: het resultaat die voortvloeit vanuit Dienst.
  • Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.

 

 1. Algemene voorwaarden
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat Opdrachtgever contact heeft opgenomen met Opdrachtnemer, dat wil zeggen dat deze Algemene Voorwaarden toepassing hebben op de totstandkoming en de nakoming van de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en).
  • Deze Algemene Voorwaarden blijven van toepassing zolang Opdrachtgever producten of diensten van Opdrachtnemer tot zijn bezit of beschikking heeft.

 

 1. Offerte, prijsopgaaf en opdracht
  • Offertes die Opdrachtnemer verstrekt aan Opdrachtgever zijn vrijblijvend en veertien dagen na datum van uitgifte geldig. Prijsopgaven die door Opdrachtnemer verstrekt worden kunnen wijzigingen ondergaan en kunnen aangepast worden naar de maatstaf van Opdrachtnemer. Alle genoemden tarieven en aanbiedingen gelden niet voor opdrachten die na datum verstreken zijn, tenzij anders vermeld.
  • Alle prijzen op de offertes en prijsopgaven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, anders nader aangegeven op Overeenkomst of offerte.
  • Opdrachten en offertes dienen door Opdrachtgever te worden bevestigd via schrift, per briefpost of per e-mail. Als Opdrachtgever geen bevestiging binnen veertien dagen geeft op een uitgegeven offerte zal deze niet meer geldig zijn tenzij anders vermeld.
  • Mondelinge overeenkomsten dienen schriftelijk te worden bevestigd door Opdrachtgever of Opdrachtnemer. Indien er na mondeling akkoord en na drie dagen na bevestiging per schift van Opdrachtnemer geen weder reactie is geweest van Opdrachtgever kan de overeenkomst als bindend worden aangemerkt.
  • Indien Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Opdrachtnemer gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever tijdig en schriftelijk op de hoogte van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging recht Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van Algemene Voorwaarden.

 

 1. Overeenkomst, uitvoering en nakoming
  • Opdrachtgever dient naar belangen van Opdrachtnemer informatie te verschaffen over datgene wat nodig is om een juiste levering van product of dienst mogelijk te maken, hierbij sprekend over volledige en duidelijke gegevens of materiaal.
  • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van haar gegevens bij opdracht tot Overeenkomst. Ook tijdens de duur van de Overeenkomst is Opdrachtgever verantwoordelijk om bedrijfsgegevens, NAW gegevens en contactgegevens actueel te houden door dit schriftelijk te melden aan Opdrachtnemer.
  • Opdrachtnemer zal de opdracht die haar wordt gegeven zorgvuldig en naar belangen van Opdrachtgever uitvoeren en streven naar een succesvol resultaat. Waar nodig zal Opdrachtnemer Opdrachtgever naar maatstaf informatie verschaffen over de voortgang van het product of dienst.
  • Opdrachtnemer zal Overeenkomst binnen een opgegeven termijn volbrengen, tenzij dit niet mogelijk is wegens omstandigheden. Bij overschrijding van deze termijn zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk bericht doen aan Opdrachtgever over de reden(en) en de mogelijke verlenging van de termijn.
  • Tests, prototypen, proefmodellen of verwachte opleveringen die door Opdrachtnemer worden verschaft dienen door Opdrachtgever goedgekeurd en gecontroleerd worden, tenzij anders is overeengekomen. Deze goedkeuring zal per post of e-mail bevestigd moeten worden.

 

 1. Derde partij
  • Opdrachtgever behoudt zich het recht om diensten, die door Opdrachtnemer aangenomen zijn, door derden verder te laten uitvoeren. De tot dan toe reeds uitgevoerde opdracht zal door Opdrachtnemer verstrekt worden aan de door Opdrachtgever opgegeven derde persoon na een nader overeen te komen vergoeding.
  • Indien Opdrachtnemer diensten of producten van derden betrekt bij de overeenkomst van Opdrachtgever, zijn verscheidene bepalingen uit de algemene voorwaarden van deze toeleveranciers van toepassing op Overeenkomst die met Opdrachtgever is gesloten.
  • Indien Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt zal deze begroting slechts een indicatie zijn van de werkelijke kosten. Opdrachtnemer kan namens Opdrachtgever offertes aanvragen bij een derde partij, indien dit betrekking heeft op de gesloten overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

 

 1. Levering diensten, producten en licentie
  • Onder levertijd wordt ten deze verstaan het tijdstip waarop Opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden voor de Opdrachtgever heeft voltooid.
  • Opgegeven levertijden kunnen nimmer beschouwd worden als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  • De levertijd geschiedt onder voorbehoud dat geen tussentijdse wijzigingen in de Overeenkomst worden aangebracht en Opdrachtgever aan Opdrachtnemer tijdig alle benodigde gegevens en documenten ter hand gesteld heeft.
  • Bij niet tijdige nakoming dient Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te worden gesteld met reden, waarbij Opdrachtgever Opdrachtnemer een termijn voorstelt om aan de verplichtingen van Overeenkomst te voldoen.

 

 1. Gebruik diensten, product en aanspraak
  • Opdrachtgever kan niet zonder de toestemming van Opdrachtnemer de overeengekomen Dienst of Product anders gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ander gebruik van het Product zal Opdrachtnemer hiervoor een vergoeding van de geleden schade vorderen. Deze voorwaarde is van kracht na het verminken of wijzigen van het voorlopige Product, die pas na oplevering en betaling in beheer is van Opdrachtgever.
  • Wanneer Opdrachtgever een Product overdraagt aan Opdrachtnemer, verkrijgt Opdrachtnemer de beschikking over het Product. Indien hier geen overeenkomst over is gesloten zal Opdrachtnemer matige beschikking hebben over het Product, enkel het gebruik ervan en zal het intellectuele eigendom tot de daar toe rechthebbende aanspraak op maken.
  • Het gebruik van diensten en/of producten die door Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld aan Opdrachtgever verliezen zijn kracht na:
   1. de opdracht na opgaaf van reden voortijdig wordt beëindigd, tenzij in strijd met de Algemene Voorwaarden of de gesloten overeenkomst;
   2. vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn verplichtingen uit Overeenkomst niet nakomt, zoals juiste en tijdige betaling of in gebreke is Overeenkomst na te komen.
  • Opdrachtnemer heeft na overeenkomst en in achtneming van de belangen van Opdrachtgever de mogelijkheid om het Product te gebruiken voor marketing doeleinden, mits deze voldoen aan de Nederlandse wetgeving en privacy.

 

 1. Overmacht
  • In geval van overmacht, waaronder storingen en/of uitvallen van internet, netspanning, netwerkaanvallen, brand, overstroming, oorlog, in- en uitvoerbelemmeringen, mobilisatie, stagnatie in toelevering, telecommunicatie, stakingen, binnenlandse onlusten en het geval dat Opdrachtnemer door eigen Opdrachtnemers, ongeacht de reden daartoe niet tot staat van levering wordt gesteld, waardoor Overeenkomst niet nagekomen kan worden. Uitvoering van Overeenkomst zal worden opgeschort dan wel worden beëindigd indien de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft voortgeduurd zonder enige verdere verplichting van schadevergoeding.

 

 1. Eigendomsrecht en intellectuele eigendom
  • Tenzij anders overeengekomen behoort het onderzoeken naar bestaan van rechten, zoals merkrecht, octrooirecht, modelrecht, auteursrecht en portretrecht niet bij het uitvoeren van de opdracht. Hetzelfde geldt voor een onderzoek naar beschermingsvormen en beschermingsrechten van Opdrachtgever.
  • Tenzij niet overeengekomen is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om haar naam op Dienst en/of Product te vermelden of te verwijderen. Het is door Opdrachtgever niet toegestaan deze vermelding te verwijderen of aan te passen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
  • Tenzij anders overeengekomen, komen uit alle opdrachten en diensten de voortkomende rechten in intellectuele eigendom toe aan Opdrachtnemer, hierbij sprekende over het auteursrecht, octrooirecht, modelrecht en portretrecht.
  • Na het voltooien van Dienst en eventuele oplevering van Product hebben noch Opdrachtgever noch Opdrachtnemer een bewaarplicht met betrekking tot gebruikte gegevens en materialen.

 

 1. Bijkomende kosten en honorarium
  • Alle bijkomende kosten die Opdrachtnemer maakt komen – naast het overeengekomen honorarium – voor vergoeding in aanmerking.
  • Indien de honorering afhankelijk is gesteld van omstandigheden of feiten – die blijken uit de administratie of boekhouding van Opdrachtgever – heeft Opdrachtnemer het recht de administratie van Opdrachtgever door een nader te kiezen accountant te laten controleren. Indien deze controle uitwijst dat de afwijking meer dan twee procent of honderd euro bedraagt, komen de kosten van de controle voor rekening van Opdrachtgever.

 

 1. Betalingen en facturatie
  • Betaling dient te geschieden in EURO, anderzijds via SEPA overschrijving of andere vorm van digitale transactie.
  • Betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factureerdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. Indien na het verstrijken van deze termijn door Opdrachtnemer nog geen volledige betaling is ontvangen, is Opdrachtgever hierin verzuimd. Hiervoor is zij rente verschuldigd, die gelijk staat aan de wettelijk bepaalde rente en aanmanings- en portokosten. Alle kosten die gemaakt worden door Opdrachtnemer in verband met te late betalingen, zoals proceskosten, gerechtelijke kosten en buitenrechtelijke kosten, daaronder de deurwaarders en incassobureaus, komen voor rekening van Opdrachtgever. Kosten zijn ten minste tien procent van het factuurbedrag met een minimum van honderd euro bovenop de factuur, aanmanings- en eerder gerekende portokosten, exclusief BTW.
  • Opdrachtgever verricht aan Opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening mits deze niet overeengekomen zijn. Opdrachtnemer is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
  • Opdrachtnemer heeft het recht honorarium maandelijks in rekening te brengen voor gemaakte kosten of werkzaamheden, dit ten behoeve van het uitvoeren van Dienst.
  • Meerwerk, anders dan besproken in Overeenkomst zal na oplevering van Product worden gefactureerd, mits Opdrachtnemer dit alvorens te kennen heeft gegeven aan Opdrachtgever.

 

 1. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
  • Indien Opdrachtgever Overeenkomst ontbindt, dient zij zowel een schadevergoeding als het honorarium en eventuele gemaakte kosten die betrekking hebben op de reeds verrichte werkzaamheden te betalen.
  • Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever hebben het recht Overeenkomst onmiddellijk, volledig of gedeeltelijk, te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij. In geval van Opdrachtgever heeft Opdrachtnemer het recht het gebruiksrecht te beëindigen, tenzij anders in de overeenkomst vastgelegd of in strijd is met Algemene Voorwaarden.
  • Indien Overeenkomst door Opdrachtnemer wordt ontbonden door een tekortkoming in de nakoming van Overeenkomst door Opdrachtgever, dient Opdrachtgever zowel een schadevergoeding als het honorarium en eventuele gemaakte kosten die betrekking hebben op het reeds verrichte werk te betalen.
  • Wanneer werkzaamheden van Opdrachtnemer bestaan uit het herhalen van soortgelijke werkzaamheden, zoals onderhoud of maandelijkse verwerking, dan zal Overeenkomst gelden voor een onbepaalde tijd, tenzij anders vermeld. Overeenkomst kan enkel worden beëindigd door een schriftelijke opzegging, met een opzegtermijn van minimaal één kalendermaand, tenzij anders vermeld.
  • Voor opzegging zal de Opdrachtgever een opzeggingsformulier ter beschikking stellen. Alleen volledige opzeggingen kunnen in behandeling worden genomen.
  • Betalingsregelingen of andere overeenkomst welke betrekking hebben op betalingen komen per direct te vervallen en openstaande bedragen zijn per direct opeisbaar met in acht genomen een betalingstermijn zoals vermeld in artikel 11 van dit onderhavige document.

 

 1. Vrijwaring en garantie
  • Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot intellectueel eigendom die door de Opdrachtgever zijn verstrekt, sprekende over materialen of gegevens die noodzakelijk zijn bij het uitvoeren van de opdracht.
  • Opdrachtnemer garandeert dat Dienst of Product dat door haar verstrekt of ontworpen is en indien er een auteursrecht op rust, zij over het Auteurswet en als auteursrechthebbende over Dienst kan beschikken.
  • De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer bij Overeenkomst ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden op het gebruik van het resultaat van Dienst ofwel Product.

 

 1. Klachten
  • Reclames dienen schriftelijk te geschieden binnen zeven dagen nadat Opdrachtgever het gebrek heeft doen ontdekken. Opdrachtgever dient daarbij uitdrukkelijk gelijker tijd schriftelijk aan te geven wat het gebrek is alsmede hoe, wanneer en door wie het gebrek is geconstateerd.
  • Klachten over factuur of betaling dienen veertien dagen na documentdatum schriftelijk te worden ingediend. Na het verstrijken van genoemde termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met ontvangen factuur of betaling.
  • Opdrachtgever kan vijf werkdagen reactie op de klacht verwachten voor verdere afhandeling van de aard van de klacht.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
   1. misverstanden, fouten of tekortkomen ten aan zien van de uitvoering van Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden na het handelen van de Opdrachtgever, zoals het niet tijdig aanleveren van gegevens of materialen;
   2. fouten of tekortkomingen in de gegevens of materialen van de Opdrachtgever;
   3. fouten of tekortkomingen in het ontwerp, tekst of andere gegevens, indien de Opdrachtgever in Artikel 3.4 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel geen controle heeft uitgevoerd waartoe wel een gelegenheid was;
   4. gebreken in offertes van toeleveranciers voor prijsopgaven van toeleveranciers;
   5. Fouten of tekortkomingen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derden;
   6. Schade aan geleverde producten of goederen alsmede veroorzaakt door vervoer of gebruik van Opdrachtgever.
  • Opdrachtnemer is aansprakelijk voor aan haar toerekenbare schade, onder deze schade wordt verstaan:
   1. redelijke kosten, te vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
   2. de eventuele kosten, vanwege gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer;
   3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever kan aantonen dat deze gemaakte kosten hebben geleid tot beperking van directe schade, zoals beschreven in Algemene Voorwaarden;
   4. Het leveren van beschadigde producten of goederen. Deze producten en goederen dienen binnen vierentwintig uur na ontvangst door Opdrachtgever te worden gemeld en geretourneerd.
   5. aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor alle overige dan bovengenoemde geleden schade, zoals gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen of door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.
  • De aansprakelijkheid vervalt na het verloop van minimaal één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid of Opdrachtgever heeft zijn akkoord gegeven op het geleverde Product tenzij dit binnen één jaar blijkt dat de aanspraak aan te leiden is jegens Opdrachtnemer.
  • Opdrachtgever doet er verstandig aan, indien mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden totdat de opdracht is voltooid. Indien Opdrachtgever dit nalaat kan Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

 

 1. Geheimhouding
  • Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
  • Opdrachtnemer zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Opdrachtnemer, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Opdrachtnemer daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Opdrachtnemer zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

 

 1. Algemene bepalingen
  • Opdrachtgever beschikt niet over het recht om de met Opdrachtnemer Overeenkomst over te dragen aan derden, anders dan bij overname van de gehele onderneming of anders aangegeven in
  • Op Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever rust het Nederlandse recht. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen beide partijen, is een bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd of volgens de wet bevoegde rechter. Dit ter keuze van Opdrachtnemer.
  • Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer dienen vertrouwelijk te handelen. Evenals derden die zich bij uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen zich aan dit Lid moeten voldoen.

 

 1. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
  • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Opdrachtnemer of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
  • Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Laatste aanpassing: 16 april 2018